Näin teet isännöintisopimuksen

Huolellisesti laadittu isännöintisopimus on molempien sopijapuolten etu. Moni epäselvyys jää syntymättä, kun molemmat osapuolet tietävät, mitä ollaan hankkimassa, millä ehdoilla ja millä hinnalla.

Isännöintiyritys määrittelee tarjoamansa palvelun sisällön, jotta se voisi tuottaa palveluita. Taloyhtiön hallituksen tehtäväksi jää erilaisia palveluita tuottavien yritysten vertailu. Hyvän isännöintiyrityksen valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä. Valinta voi olla vaikeakin, jos tarjouksia on hankala vertailla. Valinta helpottuu huomattavasti, kun kutsuu pari parasta ehdokasta tapaamiseen. Henkilökemioillakin voi olla suuri merkitys.

Isännöintisopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käyttämiselle ja ottaa huomioon tilaajan ja kiinteistön tarpeet ja toiveet. Tämä edellyttää sopijapuolilta avoimuutta.

Kiinteä veloitus vai erillisveloitus?

Selkeä sopimus ei aina ole itsestäänselvyys. Kiinteistöliittoon päätyy paljon epäselviä sopimuksia tulkittaviksi. Uutta isännöintiä hankittaessa tai vanhaa sopimusta päivitettäessä tiettyihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota sopimuksen laatimisvaiheessa.

Hyvään isännöintitapaan sitoutunut yritys kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi. Isännöintisopimuksessa on usein sovittu kiinteästä kuukausiveloituksesta ja erillisveloitettavista tehtävistä. Toisinaan on epäselvää, mitkä tehtävät kuuluvat kuukausiveloitukseen ja mitkä oikeuttavat erilliskorvaukseen. Erillisveloitushinnastoa lukiessa kannattaakin katsoa, että tehtävänkuvat ovat ymmärrettäviä ja ettei niissä ole päällekkäisyyksiä. Yksiselitteiset ja tarkat palvelukuvaukset helpottavat sekä työn tilaamista että myymistä. Ne myös mahdollistavat hallituksen ja isännöitsijän keskinäisen luottamuksen, jota taloyhtiön asioiden tuloksellinen hoitaminen edellyttää.

Yhtiössä, jossa on tiedossa suuria korjaushankkeita, on isännöintiä valittaessa syytä kiinnittää huomiota myös siihen, miten isännöinti hinnoittelee korjaushankkeiden hallinnointiin liittyvät tehtävät. Onko käytössä esimerkiksi prosenttiperusteinen palkkio, jonka suuruus riippuu hankittavan urakan arvosta? Vaikka korjaushankkeille olisi hinnastossa määritelty projektikohtainen palkkio, Kiinteistöliitto suosittelee, että korjaushankkeiden hallinnoinnista sovittaisiin aina isännöitsijän kanssa erikseen ja etukäteen.

Isännöitsijän vastuu on suuri

Jos vanhaa sopimusta on päivitettävä, vaaditaan molempien sopijapuolten yhteisymmärrys. Aina ei ole yksiselitteistä, mikä on sopimuksen muuttamista ja mikä hinnantarkistusta.

Isännöinnin yleisissä sopimusehdoissa määrätään hinnantarkistusmenettelystä. Pääsääntöisesti uudet ehdotetut hinnat tulevat voimaan, jos niistä ei ole reklamoitu sopimusehdoissa määritellyssä ajassa. Sopimuksen sisältöä ei voi muuttaa yksipuolisella ilmoituksella.

Isännöitsijän vahingonkorvausvastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa pakottavasti eikä lakiin perustuvaa korvausvastuuta voida isännöitsijän lakimääräisten tehtävien osalta sopimuksin rajata. Sen sijaan isännöintitoimiston tarjoamissa muissa asiantuntijapalveluissa rajausehto on mahdollinen. Mahdollisen rajausehdon tulee olla suhteessa niihin taloudellisiin riskeihin, joita huonosti hoidetusta tehtävästä voisi yhtiölle seurata.

Kiinteistötarina on Isännöintiliiton jäsenyrityksenä sitoutunut isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja hyvään isännöintitapaan.

You Might Also Like